highlight afbeelding

Missie en visie huisartsen Gezondheidscentrum Reeshof

Missie

Gezondheidscentrum Reeshof is een eerstelijns zorgcentrum waar naast de huisartsen Rodenburg, Lodewijkx, Stokmans, Hendriks en Hoefnagels, ook een apotheek, fysiotherapiepraktijk, psychologiepraktijk, consultatiebureau, diëtistenpraktijk en een prikpost zijn gevestigd.
De primaire functie van de huisartsen van GC Reeshof is gelegen in het bieden van eerstelijns gezondheidszorg onder één dak, in nauwe onderlinge samenwerking met de andere disciplines en dichtbij de woonomgeving van de patiënt.
Deze zorg moet afgestemd zijn op vraag en behoefte van de patiënt, zodat zorgverleners weten wat er van hen verwacht wordt. Zorgverleners stemmen hun werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig naar elkaar, waardoor een duidelijke meerwaarde ontstaat ten opzichte van zorg geleverd door afzonderlijke disciplines. Naast deze onderlinge samenwerking werken de zorgverleners ook intensief samen met de overige zorgaanbieders binnen de wijk en met zorgorganisaties in de regio, waardoor een kwalitatief hoogstaande zorg gegarandeerd is.

Visie

Gezondheidscentrum Reeshof wil een modern en toegankelijk eerstelijnscentrum zijn, waar huisartsenzorg over de volle breedte wordt aangeboden.
Onze visie omvat een aantal kernbegrippen. In alfabetische volgorde zijn dit:

Continuïteit
Er is 24 uur per dag en 7 dagen in de week toegang tot (spoed)zorg; van 8.00 – 17.00 uur wordt deze binnen ons gezondheidscentrum geboden en in de avond/nachten door de Huisartsenpost Midden-Brabant en waar nodig ook dan door ons persoonlijk. Tevens proberen we om de patiënt in te plannen bij diens eigen arts. Lukt dit niet, dan zal de patiënt waar nodig worden verwezen naar een andere zorgverlener binnen het gezondheidscentrum (of in uitzonderlijke situaties binnen de huisartsengroep) zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd is.

Holistisch en integraal
We bieden zorg met een holistische blik. Uitgangspunt van het medische handelen is de mens als geheel, waar lichaam en geest als niet te scheiden geheel wordt gezien. Er wordt integraal gekeken naar ziekte/gezondheid en (de relatie met) huisvesting, financiële situatie, gezinssituatie en dagbesteding. Daarbij ontvangen alle patiënten geschikte en correcte zorg ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, taalvaardigheid, culturele, etnische, maatschappelijke of andere achtergrond.

Kwaliteit
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken zoveel mogelijk evidence based en volgens de geldende (NHG-)standaarden. We laten onze kwaliteit toetsen door patiënten (o.a. door middel van 3-jaarlijkse patiëntenraadpleging) en verzekeraars en we nemen deel aan onderzoek van het Nivel. Dit laatste levert ons bruikbare spiegelinformatie op om leerpunten uit te halen. Tevens zijn wij een door het NHG geaccrediteerde praktijk. 
Door een open communicatie kunnen we elkaar aanspreken op elkaars handelen en is er ruimte voor intervisie binnen en tussen de disciplines. Incidenten en (bijna) fouten worden gemakkelijk besproken om ervan te leren of om het proces aan te passen. Als we met plezier samenwerken zal dat de patiëntenzorg ten goede komen. Er is een oplossingsgerichte houding.

Maatwerk
We willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de zorgvraag van de patiënt. Deels zal dit individuele monodisciplinaire zorg zijn, deels ook in samenwerking met de disciplines binnen ons gezondheidscentrum. Voor enkele patiëntengroepen zijn (multidisciplinaire) zorgprogramma’s en projecten ontwikkeld. Door onze betrokkenheid bij de individuele patiënt zullen we daar waar nodig en mogelijk individueel maatwerk leveren.

Opleidingsklimaat
We voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe professionals. Daarnaast zal het opleiden ook leiden tot verbetering van ons eigen professioneel handelen door transparantie, extra toetsing, methodischer werken en het goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen op ons eigen vakgebied. We leiden niet alleen huisartsen op, maar ook co-assistenten, doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Preventie
Waar mogelijk proberen we preventief te handelen. Zo bieden we reizigersvaccinering aan, organiseren projecten als ‘Coaching op Leefstijl’ (CooL) en ‘Bewegen op recept in de sport’ (Boris), nemen deel aan bevolkingsonderzoek en zijn we ook in de spreekkamer gericht op lifestyle om ziekten te voorkomen.

Samenwerking
De aanwezige disciplines werken waar nodig met elkaar samen met als doel de zorg aan een individuele patiënt te optimaliseren. We kennen en gebruiken elkaars specifieke deskundigheid.
Door korte lijnen, duidelijke afspraken over verwijzen en verslaglegging, opstellen en uitvoeren van multidisciplinaire zorgprogramma’s en projecten en gezamenlijke casuïstiekbesprekingen (multidisciplinaire overleggen op het gebied van ouderen, jeugd en GGZ bijvoorbeeld), wordt inhoud gegeven aan de samenwerking.

Service
Met een open en servicegerichte aanpak willen we bereiken dat de patiënten tevreden zijn. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiënten. Als we daar niet aan kunnen voldoen, kunnen we dat goed uitleggen. We streven naar een continue bereikbaarheid van de praktijk binnen kantooruren.

Toegankelijkheid
Wij bieden laagdrempelige eerstelijns zorg. Patiënten kunnen met vrijwel alle medische vragen bij ons terecht. Vaak kunnen we de patiënten zelf helpen. In geval dat we dat niet kunnen, wijzen we ze de weg. We streven naar korte wachttijden. Indien noodzakelijk kunnen patiënten altijd dezelfde dag bij ons terecht. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om 24/7 online een afspraak te maken of een recept te bestellen via onze website.

Wijkgericht
Het gezondheidscentrum biedt wijkgerichte eerstelijnszorg, zowel preventief als curatief, waarbij het zorgaanbod is afgestemd op de populatie in de wijk. Er is veel samenwerking met welzijnsorganisaties, wijkverpleging, maatschappelijk werk en (andere) deelnemers van de Toegang (de organisatie waar bewoners van Tilburg terecht kunnen bij ondersteuningsvragen).

Zelfzorg
De nadruk bij ons beleid ligt op het tegengaan van medicalisering en het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt; op basis van goede informatie/coaching de patiënt zelf regie laten nemen over zijn eigen ziekte, leefstijl, preventie en keuzes. Als arts proberen we met name coachend te zijn, tenzij er sprake is van een acute situatie of verlies van regievermogen bij mensen. Er wordt gestreefd naar zinnige en zuinige zorg.

Zorg in de volle breedte van de eerste lijn
We bieden zorg in de volle omvang van het takenpakket van de huisartsenzorg ten dienste van de wijkbewoners, zoals dit ook door de landelijke politiek (en de toekomstvisie 2022 van de Landelijke Huisartsenvereniging) beoogd wordt.
Zo doen we veel verrichtingen in eigen beheer, zoals kleine chirurgie, spirometrie, doppler, holtermonitoring, het plaatsen van spiralen e.d. Hierdoor is de betrokkenheid tussen arts en patiënt groter en is de zorg niet alleen kosten effectiever en dichterbij, maar ook leuker.
Omdat wij zorg willen bieden van de wieg tot het graf hoort, naast de gebruikelijke eerstelijnszorg en de zorg voor chronisch zieken, ook de palliatieve zorg en de zorg rondom het levenseinde tot onze taakopvatting. Wij proberen hierbij open te staan voor de levensvisie van de patiënt. Moeilijke onderwerpen als euthanasie of de wens niet verder te behandelen gaan wij niet uit de weg. Wij verwachten hierbij van de patiënt een open overleg met wederzijds respect voor emoties en zienswijze.